Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúcich a predávajúceho a sú súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcimi a predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na webovej adrese www.editori.sk a ich subdomén a podadresárov. Tieto obchodné podmienky bližšie špecifikujú práva a povinnosti kupujúcich a predávajúceho, ktorým je právnická osoba:
Editori, s. r. o,
IČO: 47425539
DIČ: 2023892387
IČ DPH: SK2023892387
Zap. v OR Okresného súdu Trnava oddiel: s.r.o., vložka č. 32673/T

Office:
Námestie Jozefa Herdu 1
91701 Trnava

Email: info@editori.sk
Mobil: 0904-324-618
Číslo účtu vo Fio banka: 2300507662/8330 IBAN / SWIFT: SK33 8330 0000 0023 0050 7662 / FIOZSKBAXXX

Ak je predmet kúpy produktom duševného vlastníctva (kniha, e-kniha, video, zvuková nahrávka), je zakázané akékoľvek jeho šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez písomného súhlasu autora. Uzatvorením kúpnej zmluvy si je kupujúci vedomý, že akékoľvek použitie informácií z predmetu kúpy je iba v rukách kupujúceho a autor ani vydavateľ za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.

II. Objednávka

Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými informáciami týkajúcimi sa objednávky a to na adrese www.editori.sk. Kupujúci si objednáva predmet kúpy vyplnením elektronického formulára objednávky prostredníctvom webovej stránky www.editori.sk. Kupujúci je povinný objednávku pred odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je právne záväzná. Kupujúcemu a predávajúcemu tým vznikajú práva a povinnosti, t.j. predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu predmet kúpy a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke www.editori.sk.

III. Kúpna cena, daňový doklad

V zhrnutí objednávky a na webovej adrese www.editori.sk je konečná suma objednaného tovaru aj s DPH. Ohľadom platieb uskutočňovaných na základe kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje vystaviť kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení tovaru.

IV. Spôsob a forma platby

Možnosti platieb: Bankovým prevodom na eurový účet právnickej osoby – spoločnosti Editori, s. r. o. Dobierkou poštovému doručovateľovi alebo kuriérovi. Forma platby: Platba je možná iba jednorázovo, platba na splátky nie je možná. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné vykonať elektronickou formou na emaili: info@editori.sk, s prehlásením, že od zmluvy kupujúci odstupuje a s priložením kópie faktúry – daňového dokladu. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou odpovedajúcou kúpnej cene za predmet kúpy. Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená späť bankovým prevodom.

V. Zodpovednosť

Zodpovednosť za obsah webu: Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádajúceho upozornenia.

VI. Orgán Dozoru

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01 Trnava 1 Odbor výkonu dozoru tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23

VII. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 10.3.2017. Informácie sú šírené prostredníctvom webových stránok www.editori.sk, poprípade ďalšími informačnými kanálmi. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Každá nová verzia obchodných podmienok je dostupná na www.editori.sk a je označená dátumom účinnosti. Všetky objednávky sa vždy riadia aktuálnou verziou obchodných podmienok. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito “Všeobecnými obchodnými podmienkami” sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. – Zákon o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, zákona 102/2014 Z. z. – Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov v znení neskorších predpisov, prípadne inými príslušnými zákonmi slovenského právneho poriadku.

Editori, s. r. o. – Reklamačný poriadok

Úvodné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho z odpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

„Predávajúci“ je obchodná spoločnosť:
Editori, s. r. o,
Bajkalská 4926/1
Hrnčiarovce nad Parnou
919 35
IČO: 47425539
DIČ: 2023892387
IČ DPH: SK2023892387
Zap. v OR Okresného súdu Trnava oddiel: s.r.o., vložka č. 32673/T Email: info@editori.sk Mobil: 0904-324-618 Číslo účtu vo Fio banka: 2300507662/8330 IBAN / SWIFT: SK33 8330 0000 0023 0050 7662 / FIOZSKBAXXX „Kupujúci“ je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.

Záručné podmienky

Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevzať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.

Uplatnenie reklamácie

Reklamácia sa uplatňuje poštou. K reklamácií uveďte prosím vaše kontaktné údaje, budeme vás bezodkladne informovať o riešení reklamácie. Tovar pošlite na adresu sídla predávajúceho: Editori, s. r. o, Bajkalská 4926/1 Hrnčiarovce nad Parnou 919 35 Tovar neposielajte prosím na dobierku. Reklamáciu vybavíme jedným z možných spôsobov:

  • opravením Tovaru
  • výmenou Tovaru
  • vrátením kúpnej ceny Tovaru
  • vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru
  • odôvodneným zamietnutím reklamácie Tovaru

V prípade uznania reklamácie Vám tovar vymeníme kus za kus. Náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru znáša Predávajúci. Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.

Možnosť odstúpenia od zmluvy

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

Alternatívne riešenie sporov

Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, http://www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk ); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Kupujúci majú taktiež možnosť použiť platformu riešenia sporov on-line (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolia. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage . Kupujúci pri predkladaní podania v platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.